TravelBase kompletterande villkor PDF Skriv ut Skicka sidan

Nedan följer kompletterande resevillkor och förtydligande. Dessutom gäller tilläggstexter vid respektive resa.

ANMÄLAN

Bokning sker via auktoriserad återförsäljare till TravelBase. I samband med anmälan är det resenärens skyldighet att uppge korrekt namn stavat enligt passet. De flesta flygbolag och rederier tillåter inga justeringar av namn och även en ändring av stavning kan innebära avbokning och nybokning med därmed följande kostnader.

1:2 Pass och Visum

Varje resenär skall vara försedd med giltigt pass. Passet skall vara helt och läsbart. Passet skall vara giltigt sex månader efter hemresa. Det är också bra om passet innehåller två blanka sidor. Till Vietnam inklusive Kambodja och Laos skall samtliga för- och efternamn stavade enligt passet samt födelsedatum lämnas vid bokningstillfället eller via TravelBase hemsida. Det är resenärens ansvar att rätt uppgifter lämnas. Till dessa länder fordras visum. Visumkostnader ingår ej i resornas pris. VIKTIGT! Samtliga uppgifter i katalog, prislista, hemsida avser skandinaviska medborgare. Resenärer av annan nationalitet måste själv kontrollera eventuella viseringsregler.

Vietnam. Giltigt pass krävs som är i bra skick och lätt läsbart Skandinaviska medborgare Får automatiskt ett turistvisum vid ankomst som är giltigt i 15 dagar. För längre vistelser i landet skall visum sökas före avresan.

Kambodja. Visum krävs och det ordnas vid inresa till landet

Laos. Visum krävs och det ordnas vid inresa till landet

VACCINATIONER: Man bör alltid ha ett fullgott grundskydd, dvs, polio, stelkramp och gamma globulin. För närvarande finns inga andra vaccinationskrav till de destinationer som TravelBase säljer. Kontrollera dock alltid med er läkare.

1.2.6. Resenärens kontroll av färdhandlingarna

Resenären har skyldighet att själv kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser av inbokande personal måste vara noterade i färdhandlingarna för att kunna åberopas.

1.2.8. Tidtabeller

Flygtider som medföljer bekräftelser är preliminära. Exakta tider meddelas tillsammans med färdhandlingarna och arrangören kan ej ansvara för eventuella tidtabellsändringar. Framför allt inrikesflygen i Vietnam ändrar tidtabellen ofta. Tag för vana att alltid kontrollera med flygbolagen när ni reser på egen hand. Vi ansvarar ej för eventuellt missat flyg p.g.a. ändrad tidtabell. För flygresor som företages på egen hand, dvs ej i grupparrangemang, ansvaras ej för flygändringar, där t.ex. direktflyg inställes och flyg med extra kupong behövs.

1:3 Förebehåll om ändringar

Arrangören förebehåller sig rätt att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar av uppgifter i denna katalog, hemsida och tillhörande prislista. Reservation görs för eventuella tryckfel. Arrangören förebehåller sig också rätt att företa ändringar av avtalsvillkor som gäller för dessa resor. Vid sådana ändringar gäller bestämmelser i Lag om Paketresor # 12, 13 och 14.

1.3.2.Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften/ Handpenningen är 10% av resans pris per person, dock lägst 500 kronor per person och avrundas till närmaste 500 kronor.. Högre anmälningsavgift kan förekomma. TravelBase avbeställningsskydd skall även denna betalas i samband med Anmälningsavgiften/ Handpenningen. Vid bokning senare än 35 dagar före avresa skall hela resans pris betalas.

Slutbetalning Full likvid skall vara arrangören/resebyrån tillhanda senast 30 dagar före avresa. Slutlikvid får inte erläggas tidigare än 40 dagar före avresa såvida detta inte påkallats av TravelBase.

1.3.5. Inkvartering

"Del i dubbelrum" säljes ej till individuella resenärer. Om endast en person önskar boka måste enkelrum beställas/betalas. På rundresor kan TravelBase boka del i dubbelrum som önskemål. 30 dagar före avresa meddelas om någon annan på samma resa önskat dela rum. I annat fall debiteras enkelrumstillägg.

1.3.8. Minimiantal för resors genomförande

Om arrangören har rimlig anledning att anta att antalet anmälningar senast 30 dagar före avresa är mindre än 15, har arrangören rätt att ställa in resan. Erlagda betalningar återbetalas omgående.

1.4. Avtalets ingående

Avtalet blir bindande för båda parter när arrangören bekräftat resan och resenären betalt handpenning inom utsatt tid. Vid sena bokningar, gjorda mindre än 35 dagar före avresa är bokningen bindande så fort arrangören bekräftat bokningen, dvs även om handpenning ej har erlagts. Görs en specialbeställning är bokningen bindande i och med att anfordran göres.

1.3.11. Reseförsäkring

Det är extremt viktigt att vara riktigt försäkrad och vi rekommenderar t.ex. Gouda reseförsäkringar som kan tecknas via TravelBase. Många hemförsäkringar är ej kompletta. TravelBase återbetalar inga självrisker eller mellanskillnader p.g.a. av att resenären valt ett sämre försäkringsalternativ än Gouda.

2.1. Prisändringar

Inträffar efter denna katalogs, broschyr tryckning, hemsidas uppdatering prisändringar på en eller flera av de prestationer som enligt programtexten ingår i resan, är arrangören berättigad att företaga därav föranledda justeringar av priset i den mån prisförändringar beror på ändrade flygpriser, nya eller ökade flyg/hamnskatter, allmänna avgifter och bränsletillägg, ändrade valutakurser eller liknande omständigheter över vilka arrangören ej råder. Växelkurs för separat prislista framgår av denna.

Flygprisgaranti

Flygpriserna kan ändras med kort varsel och flygskatter, säkerhetsavgifter och bränsletillägg justeras kontinuerligt. påförs eventuella nya flygskatter, säkerhetsavgifter, justerade bränsletillägg och även flygprisändringar vid slutfakturering. Skulle avgifterna. Önskar ni undvika risken för höjda priser kan ni betala flygandelen vid bokningstillfället. Flygbiljetterna skrivs ut till nuvarande priser och kommer då inte att justeras varken upp eller ner. OBS! När väl biljetten är utställd går den ej att ändra och avbokningskostnaden är normalt hela flygpriset oavsett tidpunkt för avbokningen.

Prisgaranti

Ni kan välja att betala hela resans pris inom 10 dagar från bekräftelsedatum. Flygbiljetterna ställs ut och i övrigt garanteras priset på resan. OBS! Ingående arrangemang kan sedan inte ändras och vid eventuell avbokning är avbokningskostnaden hela flygpriset oavsett tidpunkt för avbokningen. Dessutom tillkommer den avbokningskostnad som anges i resebestämmelserna. Skulle resan inställas av arrangören återbetalas hela summan direkt.

Programgiltighet

TravelBase uppdaterar kontinuerligt sin hemsida. Programinnehåll, hotell etc kan ändras i samband med nya uppdateringar.

2.2.1 Överlåtelse av paketresa

Flygbiljetter och kryssningsbiljetter är personliga och kan ej överlåtas på annan resenär. Namnbyte innebär avbokning och nybokning. Flygbiljetter och kryssningsbiljetter gäller endast på angivna datum.

2.3.1. Resenärens ändring av reseavtalet

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som arrangören åsamkas samt en administrativ kostnad av 400:- per tillfälle/resenär. I många fall är en ändring att betrakta som avbokning och nybokning. Detta gäller även vid ändring av avreseort, reslängd, avresedag etc.

2.3.2/2.3.3. Arrangörens ändring av reseavtalet

När så anges i katalogen/prislistan eller samband med special beställning kan extra prestationer i form av särskild inkvartering, utflykter, och liknande erhållas mot tillägg. Om dessa extra prestationer ej kan erhållas återbetalas endast erlagt tillägg.

3.3.1. Resenärens avbeställning

Avbeställning av resan skall göras omgående. Detta skall ske till den resebyrå där resan bokats. Vid sena avbokningar eller då kontoret är stängt skall avbokning göras direkt till TravelBase via telefon 0340-201815 (telefonsvarare), fax 0340 15533 eller email Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den Handlingarna skall omedelbart returneras till resebyrån. Om handlingarna ej är oss tillhanda inom 14 dagar efter avbokningen kan ingen återbetalning ske.

3.3 Avbeställningsskydd vid sjukdom etc

I resans pris ingår ej avbeställningsskydd. Resenären kan skydda sig mot avbeställningskostnader vid annullering genom att vid anmälan till resan utöver anmälningsavgift erlägga en särskild avgift på 4% av resans kostnad dock minst 500 SKR. Flyg ingår inte i avbeställningsskyddet. Vissa arrangemang täcks ej av våra normala avbeställningsskydd, t.ex. husbil, specialutflykter kryssning, , vissa jul, nyårsresor och nationella högtider. Se respektive text knuten till resan eller tala med vår resekonsult . OBS! Eventuella bokningsavgifter ingår ej i ovanstående belopp) . Detta skydd gäller vid dödsfall, akut sjukdom eller olycksfall, som drabbar resenären själv eller resenärens make/maka (alternativt sammanboende under äktenskapsliknande former), barn, föräldrar eller syskon. Vid med läkarintyg bestyrkt avbeställning erfordras att av sådant läkarintyg framgår undersökningsdatum,  undersökningsresultat och diagnos samt att sjukdomen eller olycksfallet utgör ett allvarligt hinder för resenären att företaga resan.

Ändring av avbeställningsskydd (avboka eller lägga till a beställningsskyddet) måste ske inom 10 dagar från bokningstillfället, dock senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mellan 30-8 dagar innan avresa måste eventuell ändring av avbeställningsskydd ske inom två dygn. Ändring senare är ej möjligt. Avbeställning skall ske före resans avgång. Läkarintyg som inkommer senare än 14 dagar efter avbeställningsdatum beaktas ej. Avbeställning som kommer arrangören tillhanda efter resans avgång, accepteras ej, om inte synnerliga skäl föreligger. Resenär äger icke rätt att avbeställa resa med läkarintyg om hans hälsotillstånd vid inbokningstillfället inte varit helt tillfredsställande. Resenär som är medveten om att hans hälsotillstånd icke är gott, är skyldig att före anmälan konsultera läkare samt deltager i resan på eget ansvar. Är avbeställningsskydd ej tecknat via TravelBase skall betalning av resan ske till TravelBase och resenären har själv att kräva sitt försäkringsbolag på eventuell återbetalning.

4.1 och 4:2 Reklamationer

Eventuella brister skall framföras på plats, till färdledning, hotell, agent, rederi eller liknande, alternativt till TravelBase telefonservice. Krav på prisavdrag skall framställas till TravelBase så snart som möjligt, dock senast inom två månader efter hemkomsten. Delvis utnyttjande av arrangörens prestationer. Om resenären uteblir från angivna transporter eller annorledes underlåter att utnyttja de prestationer som ingår i resan, kan inget gottgörelse påräknas.

Bagage

Resor till/från Vietnam: Det är många flygbolag som flyger på Vietnam. De har ofta olika krav på bagages storlek och vikt. Det åligger resenären att undersöka detta inför resan

Kvarglömda effekter

TravelBase försöker hjälpa till att efterlysa bortglömda effekter, men vi måste då ta ut en expeditionsavgift på 300:- plus porto.

Uppvaktningar

Vi hjälper till med uppvaktningar i den mån hotellet eller kryssningen kan tillhandahålla detta vi tar då ta ut en expeditionsavgift på 300:- plus kostnaden för uppvaktningen.

Teknisk Arrangör: TravelBase, Hogberg Travel Group AB, Skepparns Väg 5 432 95 Varberg. Tel 0340 201815, fax 0340 15533. Email Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den TravelBase är ensamt ansvarig för utgivandet av denna information. Flygbolag och rederier ansvar gentemot passageraren enligt avtal och bestämmelser som bifogas flygbiljetten respektive kryssningsbiljetten.

Senast uppdaterad 2014-08-20 kl. 10:39